Lejebetingelser

Aftalens indgåelse:

Lejeaftalen er indgået når lejer og udlejer har underskrevet lejeaftalen, lejeaftalen skal være udlejer i hænde inden 8 dage fra ordre modtagelsen. Det er ikke muligt at ændre ordren senere end 14 dage før leveringsdato. Ændringer senere end 30 dage før leveringsdato skal ske skriftligt pr. e-mail eller pr. brev.

Betaling/depositum:

Lejen erlægges kontant ved modtagelse eller på konto 7 dage før modtagelse. Der modtages ikke dankort eller mobilepay. En solgt vare tilhører Dansk Lounge til det fulde beløb er betalt. Skal udlejer fremsende faktura til lejer pr. post opkræves lejer et faktureringsgebyr. Ved for sen betaling pålægges 2 % i rente pr. påbegyndt måned. Rykkergebyrer og inkassogebyrer vil blive opkrævet i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning. Indbetalt depositum betales ikke retur ved aflysning af arrangementet. Ved ændring af eller aflysning af ordre senere end 30 dage før aftalt levering, opkræves lejer det fulde beløb i henhold til den oprindelige ordre. Der tages forbehold for prisændringer samt fejl i prislisten. Ved enhver udlejning, stiller lejer med en bankgaranti uden rettergang senest 14 dage før levering. Beløbet på bankgarantien vil fremgå af ordrebekræftelsen, svarende til erstatning på fuld nyværdi.

Brugen af det lejede:

Såfremt andet ikke er skriftligt aftalt kan lejer alene gøre brug af det lejede én gang i løbet af lejeperioden. Det er ikke tilladt lejer at videreudleje eller udlåne det lejede til 3 mand. Det påhviler lejer at fremskaffe de nødvendige tilladelser for det lejedes opstilling og drift i henhold til brandlovgivningen eller anden lovgivning. Lejer forpligter sig til at gennemgå informationer og vejledninger før ibrugtagningen af det lejede. Det lejede skal stå tørt og må ikke udsættes for regn eller fugt (dog ikke telte). Udlejer er ikke ansvarlig for skader som brugen af det lejede måtte have forsaget på lejeres gulve.

Lejers ansvar:

Lejer er ansvarlig for enhver hændelig skade, forringelse eller undergang af det lejede når dette er overgivet til eller leveret hos lejer. Lejer er endvidere ansvarlig for enhver skade der måtte opstå ved ikke korrekt brug af det lejede – herunder ved ikke korrekt tilslutning af det lejede. Lejer er ansvarlig for overbelastning af det lejede. Det påhviler lejer at holde det lejede forsikret mod brand, tyveri og hærværk. Beskadigelse af udstyr frigør ikke lejer for dennes forpligtigelser i henhold til lejeaftalen. Det lejede erstattes til fuld nyværdi. Såfremt reparation kan udføres sker dette på udlejers foranstaltning, men for lejers regning. Lejer er forpligtet til at oplyse sine brugere om, at det er på eget ansvar at benytte diverse forlystelser som udlejer har udlejet til lejer. Lejer skal holde udlejer skadesløs for ethvert krav der måtte blive rejst mod udlejer – herunder krav der måtte blive rejst mod udlejer på grund af udstyrets farlige egenskaber. Ifalder udlejer ansvar kan dette ikke overstige det af lejer betalte lejevederlag.

Levering/afhentning:

Udlejer fastsætter den endelige leveringsdato 5 dage før brugsdato. Den endelige leveringsdato kan ændres efter meddelelse til lejer. Lejer gøres opmærksom på at levering kan ske flere dage før brugsdatoen. Udlejer forbeholder sig ret til, at nægte opstilling og levering af det lejede såfremt dette efter en faglig vurdering må anses for uforsvarligt af hensyn til vind, vejr eller anden form for hindring på det aftalte leveringstidspunkt, samt på det aftalte leveringstidspunkt forventede hindringer i lejeperioden. Nægtes levering i henhold til foranstående, er udlejer ikke ansvarlig for tab som lejer måtte pådrage sig i denne forbindelse, og lejer frigøres ikke for sin forpligtigelse i henhold til kontrakten. Lejer vil i foranstående tilfælde således blive opkrævet betaling af det fulde beløb. Udlejers transportpris er baseret på kollektiv transport inklusiv aflæsning i stueplan med max. 5 meters bæreafstand fra aflæsningsbilen. Etage op/nedbæring, lange gåafstande med videre er ikke inkluderet i den normale transportpris. Et trin udgør en meter. Det er lejers pligt at kontroller om alle de bestilte varer også er der. Udlejer efterlevere ikke ved en sådan mangel. Det lejede leveres i flightcases og tåler ikke fugt, disse skal opbevares i et lukket og opvarmet lokale. Har du ikke pladsen, så bestil udpakning af møblerne, Dansk Lounge tager så emballagen med hjem.

Returnering:

Det lejede skal tilbageleveres i rengjort stand hvis ikke andet er aftalt. Er det lejede ikke rengjort efterfaktureres lejer for et beløb svarende til den aftalte lejepris. Returbedømmelsen afgøres ene og alene af udlejer. Hvis udlejer ikke modtager det udlejede materiale retur rettidigt kan udlejer opkræve ekstra leje. Såfremt det lejede ikke leveres tilbage til udlejer er lejer forpligtiget til at erstatte dette til fuld nyværdi. For sent tilbageleverede lejegenstande krediteres alene i udlejers erstatningskrav inden for 10 dage fra den aftalte returneringsdato. Herefter er udlejer ikke forpligtet til at kreditere for lejers tilbagelevering. Lejer har ikke tilbageholdelsesret i det lejede for noget krav lejer måtte have på udlejer.

Reklamtioner:

Alt lejet udstyr leveres mangel frit og i pæn og rengjort stand. Såfremt lejer ikke mener at udstyret ved levering opfylder disse betingelser skal lejer reklamere ved modtagelsen og senest inden ibrugtagning af det lejede. Ved weekendleje skal udlejer have modtaget lejers reklamation senest fredag kl. 14.00 – såfremt lejer fremsætter krav om efter levering eller omlevering. Hvis lejer ikke, inden brugen af det lejede, har gjort udlejer opmærksom på fejl og mangler betragtes materialet som modtaget i fejlfri stand. Reklamationer efter brugen af det lejede anerkendes ikke. Lejer opfordres til at undersøge det lejede herunder foretage en optælling – idet indsigelser vedrørende antallet af genstande som lejer har lejet, ikke anerkendes efter lejers brug. I tilfælde af fejl eller mangler kan udlejer ikke gøres ansvarlig for et større beløb end hvad der svarer til den aftalte leje.

Øvrige bestemmelser:

Returnerer lejer ved tilbagelevering af det lejede effekter som tilhører lejer eller dennes brugere – opbevarer udlejer dette på lager i 1 måned efter tilbagelevering. Effekterne kan afhentes på udlejers adresse. Fremsendelse til lejer sker efter fremsat ønske og mod betaling af porto og emballage. Eventuelle tvister mellem parterne afgøres i udlejers retskreds.